Mgr. Lenka Beránková, speciální pedagog


Vzdělání:

 • UHK Pedagogigická fakulta - Speciální pedagogika - Výchovná práce ve speciálních zařízeních - bakalářská úroveň 
 • UHK Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika - Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení - magisterská úroveň

Další oborové vzdělávání: 

 • Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s SPU
 • Integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Posilování týmové soudržnosti v pomáhajících profesích 
 • Krize a zásady jednání sociálního pracovníka s klientem v krizi
 • Zvládání psychické zátěže a stresu 
 • kurz Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

 

   Mgr. et Mgr. Jana Huňatová, speciální pedagog


Vzdělání:

 • Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení (Mgr.)
 • Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem - Pedagogicko-psychologická způsobilost (Bc.) 
 • Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem - Vychovatelství pro speciální zařízení (Mgr.) 
 • Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie Náchod - Sociální vychovatelství 

Další oborové vzdělávání: 

 • Děti a domácí násilí 
 • Kurz pro začínající pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a začínající školní psychology/školní speciální pedagogy
 • Diagnostika míry školní připravenosti užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika specifikých poruch učení u adolescentů a dospělých osob
 • Proškolení pracovníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
 • kurz Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina
 • Způsoby administrace a interpretace testu Reyovy Osterriethovy figury
 • Edukativní rodičovská terapie - adlerovský přístup 

 

  Mgr. et Mgr. Jana Jebousková, psycholog


Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci - jednooborová psychologie
 • Univerzita J. E. Purkyně - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
 • Univerzita Hradec Králové - Rozšíření pedagogické způsobilosti - speciální pedagogika mladšího školního věku

Další oborové vzdělávání: 

 • kurz Čtení a psaní ke kritickému myšlení
 • kurz vzdělávacího programu Začít spolu
 • kurz Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina
 • kurz Test stromu (Zd. Altman) 
 • frekventantka výcviku v Rodinné a systemické terapii 

Pracovní činnosti: 

 • diagnostika speciálně pedagogická
 • reedukace žáků se specifickými poruchami učení
 • psychologická
 • šetření školní zralosti a posouzení psychického vývoje
 • individuální konzultace pro rodiče a učitele

 

  Mgr. Jana Kaplanová, DiS.metodik prevence


Vzdělání:

 • MU Brno, Pedagogická fakulta - obor sociální pedagogika 
 • UHK Hradec Králové, Pedagogická fakulta - obor sociální patologie a prevence
 • VOŠP Praha - obor management cestovního ruchu 

Další oborové vzdělávání: 

 • frekventantka pětiletého Komplexního výcviku prevence
 • program "Vzdělávání metodiků prevence na školách v Královéhradeckém kraji - ADUSUM, o. s. 
 • Práce na vztazích jako prevence šikany, Monitorování problémových projevů chování ve školním prostředí 
 • Diagnostika třídních kolektivů, Trestní právo a školní praxe, otevřený cyklus "Primární prevence sociálně patologických jevů" - IPPP ČR 
 • Kriminalita dětí a mládeže, Zdravý životní styl - PdgC HK, ŠZDVPP
 • Děti a jejich práva - NAŠE DÍTĚ

Pracovní činnosti: 

 • metodik preventivních aktivit v okrese Trutnov
 • lektorování peer programu v okrese Trutnov
 • specifická prevence rizikového chování 
 • koordinace a metodická podpora školních metodiků prvence

 

   Mgr. Bc. Elena Lahučká, speciální pedagog

 

 

Vzdělání:

 • Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií - studijní program Specializace v pedagogice - učitelská způsobilost 
 • Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií - studijní program Specializace v pedagogice - Německý jazyk (Bc.) 
 • Univerzita Jana Amose Komenského, s. r. o. - Speciální pedagogika (Mgr.) 
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta - etická výchova (v rámci DVPP) 

Další oborové vzdělávání:

 • Písmo jako vědomá stopa pohybu (Akad. mal. Táňa Svatošová, Dys-centrum Praha)
 • Celostní přístup k řešení LMD, ADHD, SPU (Mgr. Stanislava Emmerlingová) 
 • Strategie vyšetřování šikany (DVPP Hradec Králové) 
 • Škola? V pohodě! I, II (Mgr. Tomáš Koten) 
 • Základní a sociální potřeby současných dětí (Mgr. Dagmar Samsonová) 
 • Školní zralost - versus školní připravenost (Mgr. Dagmar Samsonová) 
 • Žák dlouhodobě selhávající ve výuce (UP v Olomouci, Pedagogická fakulta) 
 • Respektovat a být respektován (Společnost pro mozkově kompaktabilní vzdělávání) 
 • Jak pozitivně komunikovat s žáky (Mgr., Ing. Jan Čapek) 
 • Pedagogicko-psychologická východiska výuky - individuální vzdělávací potřeby (Občanské sdružení JOB) 
 • Výchovné metody a jejich důsledky (Mgr. Dagmar Samsonová) 
 • Problémy učitelské profese a profesionality (DVPP Hradec Králové) 
 • Kooperativní vyučování x kompetice (Mgr. Dagmar Samsonová) 
 • Řešení kázeňských a výchovných problémů (Mgr. Dagmar Samsonová)

 

   Mgr. Lucie Marcinčínovápsycholog


Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, obor Psychologie

Další oborové vzdělávání:

 • od r. 2015 zahájen akreditovaný psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu "Umění terapie" 
 • Kurz v krizové intervenci tváří v tvář
 • Kurz psychologického posuzování věrohodnosti 
 • Kurz pro administraci malých projektivních technik dle dr. Altmana
 • Kurz v diagnostice lehkého mentálního postižení
 • Proškolení v užívání diagnostického nástroje pro dynamickou diagnostiku ACFS
 • Proškolení k diagnostice míry školní připravenosti (MaTeRS) 

 

  Mgr. Ivana Skalková, speciální pedagog, vedoucí pracoviště


Vzdělání: 

 • UP Olomouc, Pedagogická fakulta - obor speciální pedagogika
 • SPdŠ Boskovice - učitelství pro mateřské školy

Další oborové vzdělávání: 

 • sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii
 • kurz rodinné terapie
 • kurz: Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob
 • kurz Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina
 • další kurzy týkající se specifických poruch učení a chování a problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami organizované DYS-centrem Praha, IPPP Praha, Psychodiagnostikou Brno 

Pracovní činnosti: 

 • výkon funkce vedoucí pracoviště Trutnov PPP Královéhradeckého kraje
 • diagnostika specifických poruch učení 
 • reedukace u žáků se specifickými poruchami učení 
 • konzultace k vedení dětí se specifickými poruchami učení 
 • metodické konzultace pro učitele 
 • koterapie při rodinné terapii 
 • koordinátorka pro mimořádně nadané žáky
 • kooperace s výchovnými poradci škol 

 

  Mgr. Dagmar Ševcová, DiS., sociální pracovnice


Vzdělání: 

 • Obchodní akademie Trutnov
 • Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl - obor Pedagogika volného času se zaměřním na tělesnou výchovu (DiS.) 
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - obor Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport (Bc.) 
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta - obor Sociální pedagogika (Mgr.)

Pracovní činnosti: 

 • kontaktní osoba při osobním, telefonickém a e-mailovém objednávání klientů 
 • vyřizování pozvánek Vás a Vašeho dítěte do PPP (písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zpráv) 
 • zprostředkování kontaktu s ostatními pracovníky poradny 
 • zajišťování vstupní dokumentace klienta a jeho evidence
 • získávání anamnestických údajů o klientovi
 • správce kartotéky

 

  Mgr. Pavel Traspe, psycholog 


Vzdělání:

 • UK Praha, Filozofická fakulta - obor psychologie 

Další oborové vzdělávání: 

 • 3letý výcvik v integrované supervizi 
 • 3letý výcvik v rodinné terapii - Institut rodinné terapie Praha - certifikát rodinného a systemického terapeuta 
 • 5letý základní výcvik v psychoterapii 
 • kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson: mezinárodní edice II - česky (Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR) 

Pracovní činnosti: 

 • diagnostika psychického vývoje dětí a mladistvých a poradenství v této oblasti 
 • rodinné poradenství a rodinná terapie 
 • konzultace poskytované rodičům k výchovným a výukovým obtížím dětí a mladistvých 
 • konzultace poskytované učitelům k obtížím v chování a při výuce žáků a studentů 
 • individuální psychoterapie u dětí a mladistvých 
 • kurzy a semináře pro učitele a pedagogy - náprava výukových obtížích 
 • možnost supervize v pomáhajících profesích (včetně supervize pracovních týmů) 

 

  Mgr. Jitka Zilvarovápsycholog


Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, obor Psychologie

Další oborové vzdělávání:

 • kurz Kresba - cesta do dětské duše I., II.
 • kurz Kariérové poradenství 
 • KUPOZ - I. část
 • KUMOT - I. část
 • proškolení v Testu stromu - dle dr. Altmana
 • Rodina v procesu změny - Integrující přístup v rodinné terapii I., II. 

V současné době na mateřské dovolené: 

  PhDr. Eva Březinová, psycholog


Vzdělání:

 • College of Charleston, Jižní Karolína, USA - obor psychologie (bakalářský titul) 
 • Univerzita Palackého, Olomouc - obor psychologie

Další oborové vzdělávání: 

 • kurz telefonické krizové intervence (211 Counseling Hotline)
 • kurz telefonické krizové intervence (Linka bezpečí) 
 • kurz Systemická práce s dětmi a dospívajícími (Institut Hermés, Praha) 
 • kurz Systemická práce s rodinou (Institut Hermés, Praha) 
 • kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson: mezinárodní edice II - česky (Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR) 
 • vzdělávací program Agrese a agresivita u dětí a mládeže (Fakta s. r. o., Projekt "Všechny děti mají šanci") 
 • frekventantka pětiletého výcvikového programu v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka dle C. Rogerse (PCA institut, Praha) 

Pracovní činnosti: 

 • psychologická
 • šetření školní zralosti a posouzení psychického vývoje
 • individuální konzultace pro rodiče a učitele
 • skupinová práce pro děti mladšího školního i staršího školního věku